หน้าหลัก > นโยบายร้านค้า
นโยบายร้านค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์ช้อปปิ้งแพลตฟอร์ม

Living24 Store
ประกาศ ณ วันที่11 ตุลาคม 2564

บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด และบริษัทในเครือ(“กลุ่มลุมพินี”) เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ในการ
สั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากกลุ่มลุมพินีผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ www.Living24.store,
https://living24store.nativewhale.com, www.facebook.com/living24store และLine @Living24store(ต่อไปจะเรียก
รวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”)

เพื่อประโยชน์ของท่าน ขอให้ท่านโปรดศึกษาและทำความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแพลตฟอร์ม
และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) อย่างถูกต้องและ ครบถ้วนดังนี้ (ก) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริการแพลตฟอร์ม และ (ข) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(“Privacy Policy”)

ส่วนที่1

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม

1. บททั่วไป
1.1เมื่อท่านได้เยี่ยมชมและ/หรือซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม หรือเมื่อท่านได้ลงทะเบียนเปิดบัญชี
ผู้ใช้บริการและได้กด “Log In” หรือ “ยืนยันการสั่งซื้อ” เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ถือว่าท่านได้ ตกลงและยอมรับที่จะ
ปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า
“ข้อตกลงการใช้บริการ”) และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
และนโยบายต่าง ๆ ที่ปรากฏในแพลตฟอร์มนี้แล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่าน
จ าเป็นต้องศึกษาข้อตกลงและนโยบายต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตกลงซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการ
1.2 กลุ่มลุมพินีอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยกลุ่มลุมพินีจะ
ประกาศบังคับใช้ข้อตกลงการใช้บริการที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านมีสิทธิยอมรับหรือไม่ยอมรับ
ข้อตกลงการใช้บริการที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามหากท่านยังคงเยี่ยมชมและ/หรือซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการใดๆ
ผ่านแพลตฟอร์มต่อไป ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฎิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดย
ครบถ้วนสมบูรณ์

1.3 ท่านตกลงและยอมรับว่าในการใช้บริการของกลุ่มลุมพินีไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันหรือการ
สั่งซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
1.4ข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้จัดท าขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาต่างประเทศ (หากมี) หากข้อความในข้อตกลงการ
ใช้บริการของทั้งสองภาษาขัดแย้งกัน ให้บังคับตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
1.5ข้อตกลงการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความโดยกฎหมายไทยและไม่ค านึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน และท่าน
ตกลงให้ศาลไทยมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียวในข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม หรือข้อตกลง
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายหรือเหตุการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2. ค านิยาม
2.1 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ แพลตฟอร์ม ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดและ
ไม่ว่าจะได้มีการสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ใด ๆ ของกลุ่มลุมพินีหรือไม่ก็ตาม
2.2 “แพลตฟอร์ม” (Platform) หมายถึง เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือโซเชียลมีเดียที่ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่ง
บริหารจัดการโดยกลุ่มลุมพินี
2.3 “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งบริหาร จัดการโดยกลุ่มลุมพินีเช่น
Living24 Store หรือภายใต้ชื่ออื่นใด
2.4 “แอปพลิเคชัน” (Application) หมายถึง แอปพลิเคชันส าหรับใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น
ๆ ที่ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มลุมพินี เช่น Living24 Store หรือ ภายใต้ชื่ออื่นใด
2.5 “วันท าการ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ไม่ใช่วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. การใช้บริการแพลตฟอร์ม
3.1ขอบเขตการให้บริการ
3.1.1 บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์("บริษัทฯ") ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Living24 Store ส าหรับบริการ
สั่งซื้อสินค้า จัดส่งสินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านแพลตฟอร์มภายในพื้นที่บริการตามที่บริษัทฯ ก าหนด (ต่อไปนี้จะเรียก
รวมกันว่า “บริการซือ้ ขายสนิคา้ออนไลน”์)

3.1.2 พื้นที่บริการจ ากัดอยู่ภายในประเทศไทย และขึ้นอยู่กับเครือข่ายการให้บริการจัดส่งสินค้าโดย ผู้ให้บริการขนส่ง
ตามท่ีปรากฏหรือแจง้ไวใ้นแพลตฟอรม์ ทงั้นี้บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ท่จีะปฏิเสธการใหบ้ รกิารแก่ผใู้ชบ้ รกิารท่ีอย่นู อกพืน้ ท่ีบรกิาร
3.1.3 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ใหบ้ รกิารเฉพาะผใู้ชบ้ รกิารท่มีีอายตุ งั้แต่12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.2 การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ
3.2.1 บัญชีผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน
1. เนื่องจากบัญชีผู้ใช้บริการจะมีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการช าระค่าสินค้าและ/
หรือบริการ ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้บริการและรหัสผ่านส าหรับการเข้าบัญชีผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับและ
ปลอดภยัจากการเขา้ถึงโดยมิชอบ ทงั้นี้บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการระงบัใชบ้ ญั ชีผใู้ชบ้ รการหรือขอให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนรหัส ิ
ส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เนื่องจากการที่ชื่อบัญชีผู้ใช้บริการและรหัสผ่านส าหรับ
การเข้าบัญชีผู้ใช้บริการของถูกเปิดเผยหรือถูกใช้โดยมิชอบ
2. ห้ามใช้บัญชีผู้ใช้บริการร่วมกับบุคคลอื่นและต้องรับผิดชอบในการกระท าใด ๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้บริการของ
ท่านเองในทุกกรณี
3. ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่พบว่าหรือเกิดเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลอื่นใด
เข้าถึงหรือใช้บัญชีผู้ใช้บริการของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้ความยินยอม
4. ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ท่านตกลงแก้ไขข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มโดยตรง หรือ แจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า
หมายเลข หรือหมายเลขอื่นใดที่ได้แจ้งไว้ในแพลตฟอร์มภายในระยะเวลาอันสมควร มิฉะนั้น บริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลล่าสุดที่
ท่านให้ไว้ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หรือเบอร์โทรศัพท์ส าหรับติดต่อในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

3.2.2 ผู้ใช้บริการนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ เป็นนิติบุคคล ผู้ใช้บริการรับรองว่าการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการนั้น (ก) อยู่ภายใต้ขอบเขต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ (ข) มีผลผูกพันและบังคับใช้ได้
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2.3ข้อจ ากัดของบัญชีผู้ใช้บริการ
เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า
1. บัญชีผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนตัวเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการได้
2. บัญชีผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ สิทธิประโยชน์หรือส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอื่นใดเป็นสิทธิ
เฉพาะตัวของเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการซึ่งไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

3.2.5 ค ารับรองของผู้ใช้บริการ
1. รับรองและรับประกันว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ให้ไว้เพื่อการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการ หรือ การใช้บริการใดๆ ผ่าน
แพลตฟอร์ม ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลยังใช้งานได้ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว
2. ในกรณีผู้ใช้บริการมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ การใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ
ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้มีอ านาจปกครอง

3.2.6 การยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ
หากท่านประสงค์จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ โปรดแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้า หมายเลข บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับหรือ
ยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้ทุกเมื่อ หากบริษัทฯ มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการนี้

3.3 การกระท าที่ต้องห้าม

ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระท าการต่างๆ ดังนี้ และยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิระงับการใช้บริการ หรือระงับหรือยกเลิกบัญชี
ผู้ใช้บริการได้ทันทีหากฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้
3.3.1รบกวนหรือท าให้ใช้การไม่ได้ซึ่งการท างานด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม หรือระบบที่ป้องกันหรือจ ากัด
การใช้ หรือการคัดลอกเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม
3.3.2 ปลอม หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรืออัตลักษณ์ (Identity) ของบุคคลอื่นหรือข้อมูลขององค์กรใดๆ โดยมิชอบเพื่อ
เข้าถึงหรือใช้บริการแพลตฟอร์ม ตลอดจนการท าให้เข้าใจผิดว่าท่านก าลังกระท าการแทนบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร หรือการ
ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีผู้ใช้บริการ
3.3.3ใช้แพลตฟอร์มในการน าเข้า ส่ง หรือแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (SPAM) ข้อความขยะ ขยะไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความซ ้า หรือข้อความลูกโซ่ หรือซอฟต์แวร์ใดที่เป็นอันตรายต่อแพลตฟอร์ม
3.3.4 น าเข้าข้อมูลสู่แพลตฟอร์ม ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นเอกสาร รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์โดยรู้หรืออาจรู้
ว่าเป็นการน าเข้าไวรัส หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือโดยกระท าการใด ๆ ที่เป็นการท าให้แพลตฟอร์ม หรืออุปกรณ์ของ
ผู้ใช้บริการรายอื่นถูกรบกวน เสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น
3.3.5ใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมายหรืออาจน าไปสู่การกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือการ
กระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ไม่ว่าจะได้ยื่นจดทะเบียนหรือไม่) ของกลุ่มลุมพินีหรือของผู้อื่นตามกฎหมาย
ไทยหรือนานาประเทศ
3.3.6 กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแก้ไข รบกวน สกัด ท าให้เสีย ก่อให้เกิดความขัดข้อง เจาะหรือแทรกแซงการใช้บริการ
แพลตฟอร์ม และ/หรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือการกระท าการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้บริการรายอื่น
3.3.7จัดเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์ม โดยฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มลุมพินีก่อน
3.3.8 น าเข้า หรือจัดให้มี หรือส่งเสริมเนื้อหาซึ่งมีลักษณะเป็นอันตราย ผิดศีลธรรม ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ข่มขู่
ลามกอนาจาร หลอกลวง ส่อเสียด น่าตกใจ ก้าวร้าว ฝักใฝ่ทางการเมือง ซึ่งอาจเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มลุมพินีหรือ
ต้องห้ามตามกฎหมาย
3.3.9 น าเข้าหรือจัดให้มีข้อมูลหรือความเห็นเกี่ยวกับบุคคลอื่นซึ่งจะเป็นความจริง หรือไม่ก็ตาม หรือเป็นข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลอันเป็นความลับ หรือเนื้อหาอันเป็นการท าลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคามว่ากล่าวให้ร้ายผู้อื่นรวมทั้งผู้ถือ
หุ้น ผู้บริหาร บุคลากรของกลุ่มลุมพินี
3.3.10 น าเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการซื้อสินค้า

3.3.11 ใช้บริการแพลตฟอร์มนอกเหนือจากการใช้บริการตามนโยบายการใช้งานซึ่งเป็นที่ยอมรับของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานสากล

4. ข้อตกลงการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการ
4.1 การสั่งซื้อสินค้า/และหรือบริการ
4.1.1ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้า/และหรือบริการผ่านแพลตฟอร์มจะเป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการนี้
ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกบัญชีผู้ใช้บริการเพื่อสั่งซื้อสินค้า/และหรือบริการเว้นแต่ท่านประสงค์จะสั่งซื้อด่วน
โดยไม่ลงทะเบียนสมัครสมาชิก (Shop as Guest)
4.1.2 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคา ส่งัซือ้ บางส่วนหรือทงั้หมดในกรณีท่ีจา นวนสต๊อกสินคา้ไม่เพยีงพอตาม
รายการที่ระบุไว้ในค าสั่งซื้อ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ดุลพินิจใจและค า
วินิจฉัยชี้ขาดของบริษัทฯเป็นที่สุด
4.1.3 ท่านมีสิทธิยกเลิกค าสั่งซื้อได้ภายใน 30 นาทีหลังจากแจ้งยืนยันยอดการช าระเงิน หรือภายหลังจากนั้นแต่ก่อน
การจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง
4.1.4 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกค าสั่งซื้อที่บริษัทฯ เห็นว่าเข้าข่ายเป็นการซื้อเหมา และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อ
ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ดุลพินิจและค าวินิจฉัยชี้ขาดของบริษัทฯเป็นที่สุด
4.1.5 ค าบรรยายคุณสมบัติของสินค้า หรือ ลักษณะของรูปภาพบนแพลตฟอร์มจะแสดงข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าค าบรรยายหรือรูปภาพดังกล่าวจะปราศจากข้อผิดพลาด ดังนั้น หาก
ท่านไม่พอใจในสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับค าบรรยายหรือรูปภาพ บริษัทฯ ยินดีจะรับคืนสินค้าตามนโยบายการเปลี่ยนหรือคืน
สินค้าที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการนี้
4.1.6 ภายหลังจากที่ท่านได้ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ค าสั่งซื้อถูกยกเลิกไม่ว่าโดยท่านหรือ
บริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 นี้ บริษัทฯ จะคืนเงินให้ท่านภายใน 14 (สิบสี่) วันท าการนับแต่วันที่ค าสั่งซื้อถูกยกเลิกและให้
บังคับตามตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5.5 ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

4.2ราคาสินค้าและ/หรือบริการ

4.2.1ราคาของสินค้าและ/หรือบริการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้บงัคบั การเสียภาษีและบรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและ/หรือบริการในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า โดยถือเป็นดุลพินิจและ
สิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
4.2.2 การช าระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการต้องกระท าด้วยวิธีการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม เท่านั้น

4.3 ส่วนลด
4.3.1โค้ดส่วนลด หรือคูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะกับสินค้าและ/หรือบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด
เท่านั้น โดยเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปและบริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้โค้ดส่วนลด หรือคูปองส่วนลดได้โดยไม่
ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า โดยถือเป็นดุลพินิจและสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
4.3.2โค้ดส่วนลด หรือคูปองส่วนลดทุกประเภท จะไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ากลุ่มนมผงและอาหารเสริมของเด็ก
ทีม่ ีอายุต่ ากว่า3 ปีเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ กุ ชนิด บหุ รี่และสินค้าอนื่ ๆ ตามทกี่ ฎหมายก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต

4.4 การจัดส่งสินค้า
บริษัทฯ ด าเนินการตามนโยบายคัดเลือกสินค้าตามที่ผู้ผลิตสินค้าก าหนดและค านึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นส าคัญ โดยจะ
จัดส่งสินค้าที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 6เดือนนับจากวันที่ผลิต (Manufacturing Date) หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 6เดือนก่อนวัน
หมดอายุ (Expiry Date)

4.5 การรับประกันสินค้า
4.5.1 การรับประกันสินค้าเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้าก าหนด ท่านสามารถติดต่อผู้ผลิตสินค้าได้
โดยตรงส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน
4.5.2 นอกเหนือจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใน
คุณสมบัติหรือคุณภาพสินค้าในทุกกรณี

4.6 การช าระค่าสินค้า/ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

4.6.1 บริษัทฯ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้สั่งซื้อสินค้า/และ
หรือบริการหรือไม่
4.6.2ในกรณีที่บริษัทฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าบริการ ดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงหรือมีส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าบริการจะจัดเก็บในสกุลเงินบาท
และท่านมีหน้าที่รับผิดชอบภาระภาษีของตนเองที่เกิดจากการใช้บริการแพลตฟอร์มทั้งหมด
4.6.3ในกรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือ ค่าบริการ บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบก ากับภาษี
ให้แก่ท่านตามที่อยู่ซึ่งท่านได้ให้ไว้ในแพลตฟอร์ม หรือทางอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้
4.6.4 บริษัทฯ จะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบก ากับภาษี ตามข้อมูลชื่อผู้ใช้บริการ เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ก่อนด าเนินการช าระเงิน โดยภายหลังที่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบก ากับภาษีแล้ว จะไม่
สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณี ส าหรับการขอออกเอกสารทดแทนเอกสารสูญหาย ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตาม
ขั้นตอนที่บริษัทฯ ก าหนด
4.6.5 หากท่านใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นในการท ารายการช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของบัตรเครดิต หรือกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิตแต่การท ารายการช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ
ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของบัตรเครดิต โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับการโต้แย้งจาก
เจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต ท าให้บริษัทฯ ไม่ได้รับช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ หรือไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าใช้บริการจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ ท่านต้องรับผิดชอบช าระค่าสินค้าและ/
หรือค่าบริการและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิประการอื่นของบริษัทฯ ที่พึงมีตามข้อตกลง
การใช้บริการนี้และ/หรือตามกฎหมาย

4.7 การน าเข้าข้อมูลบนแพลตฟอร์ม
4.7.1เมื่อมีการน าเข้าข้อมูลบนแพลตฟอร์มอย่างใด ๆ เช่น ค าถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และค าแนะน า โพสต์
ข้อแนะน า หรือข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการ (“ขอ้ มูลทนี่ าเข้า”) ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลที่
น าเข้าทั้งหมด
4.7.2ในกรณีที่ข้อมูลที่น าเข้าอาจท าให้กลุ่มลุมพินีหรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลภายนอก เข้าใจผิดในเรื่องต้น
ก าเนิด คุณสมบัติ หรือ คุณลักษณะใด ๆ ของสินค้าและ/หรือบริการ บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการลบ หรือแก้ไขข้อมูลที่
น าเข้าได้ตามที่เห็นสมควร

5. นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
5.1เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด ท่านสามารถขอเปลี่ยนหรือขอคืนสินค้าได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันท าการนับจาก
วันที่ท่านได้รับสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 นี้ ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าและการคืนเงินเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่
เพียงผู้เดียว
5.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รบัเปลี่ยนหรือคืนสินคา้ประเภทชดุ วา่ ยนา ้ ชดุ ชนั้ ใน เครื่องประดบั สตรีเครื่องสา อาง หนงัสือไส้
ปากกา วิกผม เครื่องดื่ม อาหาร และสินค้าลดราคาพิเศษ
5.3 ห้ามการเปลี่ยนใจ ผู้ซื้อไม่อาจยื่นค าร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบาย
การคืนเงินและคืนสินค้านี้
5.4 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รบัเปลยี่ นหรือคืนสินคา้ประเภทสินคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่รบัเปลี่ยนคืนในทกุ
กรณี ยกเว้นสาเหตุที่ช ารุดมาจากผลิต และได้รับการตรวจสอบจากเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วเท่านั้น
5.5ในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่บริษัทฯ ก าหนด และจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จหรือใบก ากับภาษี เป็นต้น สินค้าตามสภาพที่ได้รับไว้ ตลอดจนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมถึง
กล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าในสภาพสมบูรณ์
5.6ขั้นตอนการขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนสินค้า
5.6.1ในกรณีที่สินค้าช ารุดบกพร่อง ไม่ว่าจะเกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ความผิดพลาดจากการจัดส่ง หรือ กรณี
ส่งสินค้าผิด หรือ ไม่ครบจ านวนตามค าสั่งซื้อ หรือท่านไม่พอใจในคุณภาพของสินค้า ท่านสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืน
สินค้าได้ทันทีหลังจากได้รับสินค้าแต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วันท าการ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมตามที่ได้รับไว้ และท่านต้อง
แสดงใบเสร็จหรือใบก ากับภาษีเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนสินค้าด้วย
5.6.2 ภายหลังจากที่ได้รับค าขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนสินค้า บริษัทฯ จะตรวจสอบ และแจ้งยืนยันภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันท าการ โดยท่านต้องจัดส่งสินค้าตามสภาพเดิมที่ได้รับไว้พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมถึงกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าในสภาพสมบูรณ์คืนกลับมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ก าหนดและเมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว บริษัทฯ จะ
พิจารณาอนุมัติด าเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ หรือคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าให้ท่านภายใน 14 (สิบสี่) วันท าการตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.5
5.6.3 กรณีการขอคืนสินค้าซึ่งมีของรางวัล ของแถม ของสมนาคุณ บัตรส่วนลด หรือสิ่งอื่นใดที่ถูกจัดส่งให้ท่านพร้อม
กับสินค้า ในกรณีที่ท่านขอคืนสินค้าและรับเงินคืน ท่านต้องส่งคืนสิ่งที่ได้รับเหล่านั้นทั้งหมดกลับมาพร้อมกับสินค้าด้วย

5.6.5ในกรณีที่ค าสั่งซื้อมีสินค้าหลายชิ้นและได้ใช้โค้ดส่วนลดหรือคูปองส่วนลดในค าสั่งซื้อนั้น ๆ หากท่านต้องการคืน
เฉพาะสินค้าบางชิ้น ระบบจะท าการค านวณส่วนลดนั้นใหม่อีกครั้ง และอาจเป็นผลให้ท่านอาจจะไม่ได้รับส่วนลดนั้น หรืออาจ
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของโค้ดส่วนลด หรือคูปองส่วนลดนั้น ๆ
5.6.6 ท่านตกลงรับทราบถึงนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือตามที่
ระบุไว้ใน หรือทั้งในปัจจุบันและตามที่จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.7 การคืนเงินในกรณีขอคืนสินค้า
5.7.1 ภายหลังจากที่ได้มีการอนุมัติคืนสินค้า บริษัทฯ จะคืนเงินภายใน 14วันท าการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้า
กลับคืนตามเงื่อนไข ดังนี้
1. กรณีช าระเงินด้วยบัตรของธนาคาร บริษัทฯ จะคืนเงินตามจ านวนที่ได้รับช าระผ่านแพลตฟอร์ม เท่านั้น ไม่
รวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดที่ธนาคารได้เรียกเก็บหรืออาจจะมีเรียกเก็บกับผู้ใช้บริการโดยตรง โดยจะคืน
เงินไปยังบัญชีบัตรธนาคารที่ช าระเงินซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ให้บริการช าระเงินและ/หรือธนาคารภายใน
ระยะเวลาสูงสุด 2รอบบิล
2. กรณีแบ่งช าระเงินด้วยบัตรของธนาคาร นอกเหนือจากตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) หากบริษัทฯ อนุมัติคืนสินค้า
บางรายการเงินจะถูกโอนกลับคืนเข้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผ่านธนาคารตามที่บริษัทฯ
ก าหนด
3. กรณีช าระเงินผ่านการโอนเงิน บริษัทฯ จะโอนเงินคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารที่ช าระเงิน เท่านั้น ไม่สามารถใช้
บัญชีธนาคารอื่นในการขอรับเงินคืนได้
4. กรณีช าระเงินผ่านช่องทางอื่น บริษัทฯ จะโอนเงินคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารที่ใช้ช าระเงิน หรือ บัญชีธนาคาร
ที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผ่านธนาคารตามที่บริษัทฯ ก าหนด
5.7.2 บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินดว้ยเงินสดในทกุ กรณี

6. การระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ
6.1 การยกเลิกโดยผู้ใช้บริการ
หากท่านประสงค์จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ ท่านสามารถแจ้งต่อศูนย์บริการลูกค้า Line @Living24store
6.2 การระงับหรือยกเลิกโดยบริษัทฯ

บริษัทฯ มีสิทธิระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้โดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ
โดยไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าบริการให้ผู้ใช้บริการในกรณี ดังนี้

6.2.1เมื่อบริษัทฯ สงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าท่านกระท าการต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.3 หรือ ปฏิบัติผิด
ข้อตกลงการใช้บริการนี้
6.2.2เมื่อบริษัทฯ ได้รับการร้องขอโดยหน่วยงานรัฐหรือผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือ เมื่อบริษัทฯ สงสัยหรือเหตุอันควร
สงสัยว่าท่านกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงใด ๆ หรือการกระท าใด ๆ ที่มีผลให้กลุ่มลุมพินีหรือ
ผู้ใช้บริการรายอื่นได้รับความเสียหาย
6.2.3เมื่อบริษัทฯ พิจารณาแล้วพบว่ามีการระงับการซื้อหรือมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการบน แพลตฟอร์ม
อย่างมีนัยส าคัญ หรือเมื่อเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคหรือปัญหาด้านความปลอดภัย

6.3 ผลของการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ
6.3.1ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้บริการถูกระงับหรือถูกยกเลิกตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6. นี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิใดๆ ที่บริษัทฯ
พึงมีตามข้อตกลงการใช้บริการนี้ และ/หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น และบริษัทฯ อาจ
กระท าการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ การรายงานการกระท าของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้บังคับใช้
กฎหมาย การออกค าตักเตือน หรือบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของบริษัทฯ
6.3.2 ท่านยังคงมีหน้าที่ช าระบรรดาหนี้ค้างช าระใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ เช่น
ค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย ดอกเบี้ยค้างช าระ และ/หรือ ดอกเบี้ยผิดนัด เป็นต้น

7. ทรัพย์สินทางปัญญา
7.1 กลุ่มลุมพินีเป็นเจา้ของลิขสิทธิ์สิทธิบตัร เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร เครื่องหมาย ช่ือทางการคา้ ช่ือทาง
ธุรกิจ ชื่อโดเมน โลโก้ สัญลักษณ์และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏใน แพลตฟอร์ม รวมถึงสิทธิอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับ
สิทธิข้างต้น เช่น ภาพถ่าย งานกราฟฟิ ก ตราสัญลักษณ์ งานออกแบบ รูปแบบหน้าแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อความใด ๆ
(“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ไม่ว่าจะเป็นที่บังคับใช้ได้ในปัจจุบันหรือที่จะบังคับใช้ได้ในอนาคต ไม่ว่าสิทธินั้นจะได้จดทะเบียน
แล้วหรือเป็นสิทธิที่อาจได้รับการจดทะเบียนได้ และรวมถึงค าขอจดทะเบียนและสิทธิที่จะขอจดทะเบียน และการต่ออายุหรือ
ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนเหนือสิทธิเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

7.2 ห้ามท่านน าไปใช้ ท าซ ้า แสดง เผยแพร่ แก้ไข ดาวน์โหลด จัดเก็บในระบบกู้ข้อมูล แยกส่วนหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาของกลุ่มลุมพินีไม่ว่าจะเป็นการน าไปใช้โดยตรง หรือการน าไปใช้ประยุกต์เข้ากับงานอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะการดัดแปลงภาพถ่ายสินค้าที่ปรากฎใน แพลตฟอร์ม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกลุ่ม
ลุมพินี
8. การเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่น
8.1 บริษัทฯ อาจเชื่อมโยงเนื้อหาบางอย่างไว้กับเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่ด าเนินการโดย
บุคคลภายนอก ซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดเสียหายหรือความไม่ถูกต้องทุกกรณี รวมถึงเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในเนื้อหาที่จะมี
ผลตามมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงไว้ และท่านตกลงว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือ
แอปพลิเคชันอื่นตามเนื้อหาที่เชื่อมโยงไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น
8.2 การเชื่อมต่อที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มไม่ได้มีไว้ส าหรับการรับรองหรือการแนะน าของบริษัทฯ และไม่ได้หมายความว่า
บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่มีการเชื่อมต่อไปถึง บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อดังกล่าวในทุกกรณี
8.3 หากท่านแบ่งปันเนื้อหาใดไปยังแพลตฟอร์มอื่น ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือแอป
พลิเคชันอื่นที่ท่านประสงค์จะแบ่งปันเนื้อหาซึ่งอาจมีการก าหนดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาบางอย่าง
บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ไปยังเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นดังกล่าว
8.4 ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ ที่เกี่ยวกับการโฆษณา ข้อความหรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้
ประโยชน์ในโฆษณาสินค้าและ/หรือบริการของกลุ่มลุมพินีหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกบนแพลตฟอร์ม

9. ค ารับรองและการรับประกัน
บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และด าเนินต่างๆ เพื่อให้แพลตฟอร์มมีความถูกต้องและมีความพร้อมในการ
ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัท
ฯ จึงไม่รับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือ ปัญหาทางเทคนิค หรือเหตุขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้
แพลตฟอร์มในทุกกรณี โดยท่านรับทราบและตกลงว่า

9.1 การให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นไปตามสภาพที่เป็นอยู่ของแพลตฟอร์ม ค าบรรยายคุณสมบัติของสินค้า หรือ
ลักษณะของรูปภาพบนแพลตฟอร์มจะแสดงข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับประกันได้ว่าค าบรรยายคุณสมบัติของสินค้า หรือ ลักษณะของรูปภาพบนแพลตฟอร์มจะปราศจากข้อผิดพลาด
9.2 บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการให้บริการแพลตฟอร์มจะไม่มีเหตุขัดข้อง ความผิดพลาด จุดบกพร่อง หรือไม่พบ
ไวรัสใด ๆ

9.3 บริษัทฯ ไม่ให้การรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายบนแพลตฟอร์มในทุกกรณี และไม่รับรองความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความสามารถในการใช้งาน และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงการไม่รับ
ผิดในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ประกาศลงในแพลตฟอร์มโดยพันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้สนับสนุนอื่นใด
9.4ข้อแนะน าหรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากกลุ่มลุมพินีผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของกลุ่มลุมพินีไม่
ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร จะไม่ถือเป็นการรับประกันการให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือบริการที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทฯ

10. การชดใช้ค่าเสียหาย
หากท่านฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการนี้ และเป็นเหตุให้กลุ่มลุมพินีพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของกลุ่มลุมพินีหรือ
บุคคลอื่นได้รับความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท่านตกลงรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ให้แก่กลุ่มลุมพินีพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของกลุ่มลุมพินีหรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหายเช่นว่านั้น

11. การจ ากัดความรับผิด
11.1 บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหาย
เกี่ยวเนื่องอันเกิดจากการใช้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้อง หรือการสูญเสียรายได้ของท่านซึ่งเป็นผลจาก
การกระท าของท่านหรือตัวแทนของท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในทุกกรณี
11.2ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม ค่าเสียหายต่อเนื่อง หรือค่าเสียหาย
พิเศษ หรือการสูญเสียรายได้ของท่าน
11.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวในการท างาน การเข้าใช้งานไม่ได้ ความล่าช้าในการ
เข้าใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การรบกวน ความบกพร่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวในการติดต่อ การขัดขวาง

การติดต่อ ปัญหาของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูลที่สูญหายหรือปัญหาการเชื่อมต่อ) การลัก
ขโมย การท าลายหรือการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย การประมาทเลินเล่อ หรือ
เหตุจากการกระท าอื่นใดอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเข้าถึงหรือการใช้งานของแพลตฟอร์ม หรือการดาวน์โหลด
หรือเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด หรือการน าข้อมูลสารสนเทศไปยังหรือมาจากแพลตฟอร์ม

11.4เนื้อหาหรือข้อมูลที่แสดงในแพลตฟอร์มให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการ
ที่ท่านใช้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องหรืออ้างอิงข้อมูลที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม หรือเชื่อมต่อถึง
แพลตฟอร์ม และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏใน
แพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ คุณภาพ ความสามารถในการใช้งาน ความเหมาะสม
ต่อวัตถุประสงค์ สถานที่อยู่ วีดีโอ ข้อความเสียง ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กที่แสดง
อยู่บนแพลตฟอร์ม

12. เบ็ดเตล็ด
12.1 การโอนสิทธิ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบหมายใหบ้ คุ คลอื่นดา เนินการตา่ งๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั การใหบ้ รกิารซือ้ขายสินคา้ออนไลนแ์ทนได้
รวมทั้งโอนสิทธิและหน้าที่ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้บริการนี้ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่น
โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหรือขอความยินยอมจากท่านก่อน
12.2 ความขัดแย้ง
ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น หรือนโยบาย หรือประกาศใดๆ มีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ให้ท่าน
ยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นล าดับแรก เว้นแต่บริษัทฯ จะให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น และให้ดุลพินิจดังกล่าว
ของบริษัทฯ เป็นที่สุด
12.3 การสละสิทธิ์
การที่กลุ่มลุมพินีไมด่ า เนินการใชส้ิทธิหรือการเยียวยาใดๆจะไมถ่ ือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการเยยีวยาดงักล่าวภายใต้
ข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือการเยียวยาหรือใช้สิทธิประการอื่นตามกฎหมาย เว้นแต่จะได้มีการท าเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของกลุ่มลุมพินีเท่านั้น
12.4 การเป็นโมฆะบางส่วน

ในกรณีที่เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งข้อตกลงการใช้บริการนี้ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย
หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น ให้เนื้อหาส่วนอื่นที่สมบูรณ์ยังคงมีผลใช้บังคับและสามารถบังคับใช้ได้ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

13. ช่องทางการติดต่อ
หากท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือแจ้งยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ หรือแจ้งความประสงค์อื่นๆ หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า Line @Living24store ทุกวันในเวลาท าการระหว่าง 8.30 น.
–17.30 น. และ โปรดระบุช่องทางติดต่ออื่น ๆ (ถ้ามี)

Copyright @2022 LPP Property Management All rights reserved.
|
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105535058865